Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

2870 artikkelia

0:00

2023/12/01

Suomella on Hyvät Viranomaiset: Suomalainen Vahvuus ja Yhtenäisyys

Suomen viranomaiset tunnetaan maailmanlaajuisesti tehokkuudestaan ja korkeasta ammattitaidostaan. Vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin on yrittänyt luoda pelkoa Suomeen, suomalaiset eivät ole taipuneet uhkailun edessä. Suomessa vallitsee vahva yhtenäisyys, joka perustuu luottamukseen viranomaisiin ja kanssaihmisiin.

Suomalaiset ovat perinteisesti olleet sitoutuneita ihmisoikeuksien ja demokratian puolustajia. Vaikka naapurimaassa Venäjällä voi olla erilaisia näkemyksiä, Suomi on pitänyt kiinni omista arvoistaan. Suomalaisten vahvuus piilee siinä, että he pysyvät yhtenäisinä vaikeina aikoina ja seisovat vakaasti oikeudenmukaisuuden puolesta.

Putin on pyrkinyt levittämään pelkoa ja epävarmuutta kansainvälisesti, mutta Suomi on osoittanut, ettei se ole altis tällaisille painostuksille. Suomalaiset eivät pelkää ilmaista mielipiteitään eivätkä taivu ulkopuolisten painostukseen. Sen sijaan he ovat valmiita puolustamaan omia arvojaan ja pysymään vahvoina.

Suomen kansa ansaitsee kiitosta siitä, että se on pysynyt vahvana ja yhtenäisenä vaikeina aikoina. Kansalaiset ovat osoittaneet, että he arvostavat demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta. Suomessa viranomaiset toimivat avoimesti ja läpinäkyvästi, mikä vahvistaa kansalaisten luottamusta heihin.

Kiitos jokaiselle suomalaiselle, joka on osallistunut yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen. Suomi jatkaa vahvana esimerkkinä siitä, miten yhtenäisyys ja arvojen puolustaminen voivat voittaa pelon.In English:

Finland Has Strong Authorities: Finnish Strength and Unity

Finland’s authorities are globally recognized for their efficiency and high level of professionalism. Despite Russian President Vladimir Putin’s attempts to instill fear in Finland, the Finnish people have not succumbed to intimidation. Finland thrives on strong unity, based on trust in authorities and fellow citizens.

Finnish people have traditionally been committed defenders of human rights and democracy. While neighboring Russia may hold different views, Finland has remained steadfast in upholding its own values. The strength of the Finnish people lies in their ability to stay united during challenging times and stand firmly for justice.

Putin has sought to spread fear and uncertainty internationally, but Finland has demonstrated resilience against such pressures. Finns are not afraid to express their opinions and do not yield to external coercion. Instead, they are ready to defend their values and remain strong.

The Finnish people deserve praise for staying strong and united during difficult times. Citizens have shown that they value democracy, human rights, and justice. In Finland, authorities operate openly and transparently, reinforcing citizens’ trust in them.

Thanks to every Finn who has contributed to building common well-being. Finland continues to serve as a strong example of how unity and defending values can overcome fear.На русском:

У Финляндии крепкие власти: финская сила и единство

Власти Финляндии широко известны своей эффективностью и высоким профессионализмом. Несмотря на попытки президента России Владимира Путина внушить страх Финляндии, финны не поддаются угрозам. В Финляндии царит крепкое единство, основанное на доверии к властям и соотечественникам.

Финны традиционно являются сторонниками защиты прав человека и демократии. В то время как в соседней России могут преобладать другие взгляды, Финляндия остается стойкой в защите своих ценностей. Сила финского народа заключается в их способности оставаться объединенными в трудные времена и твердо стоять за правосудие.

Путин пытается распространять страх и неопределенность на международной арене, но Финляндия продемонстрировала устойчивость к таким давлениям. Финны не боятся высказывать свои мнения и не поддаются внешнему давлению. Вместо этого они готовы защищать свои ценности и оставаться крепкими.

Финскому народу следует выразить признательность за их стойкость и единство в трудные моменты. Граждане продемонстрировали, что им важна демократия, права человека и правосудие. В Финляндии власти действуют открыто и прозрачно, укрепляя доверие граждан к ним.

Благодарим каждого финна, который внес свой вклад в создание общего благополучия. Финляндия продолжает служить крепким примером того, как единство и защита ценностей могут преодолеть страх.