8425 latausta vuorokaudessa

6239 artikkelia

2024/04/04

Uusimman tutkimuksen mukaan luonto vaikuttaa positiivisesti ihmisen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Tutkimus toteutettiin puolueettomasti ja se kattoi laajan otoksen eri ikäisiä ja taustoiltaan erilaisia ihmisiä.

Tutkimus osoittaa, että luonnon läheisyys vaikuttaa monipuolisesti ihmisen elämään. Luonnossa liikkuminen ja sen läheisyydessä oleminen vähentävät stressiä ja ahdistuneisuutta sekä lisäävät hyvän olon tunnetta ja mielialaa. Luonnossa vietetty aika lisää myös luovuutta ja kognitiivista toimintakykyä.

Erityisesti kaupungeissa asuvien ihmisten elämänlaatu parantuu luonnon läheisyyden myötä. Kaupunkiympäristössä vihreät alueet ja puistot tarjoavat helposti saavutettavan mahdollisuuden luontokokemuksiin ja rentoutumiseen arjen kiireiden keskellä. Tutkimuksen mukaan suomalaiset kaupunkilaiset, jotka asuvat lähellä luontoa, voivat paremmin ja ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin ne, joiden lähiympäristö on luonnon köyhä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös luonnon läheisyyden vaikutusta lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tulokset osoittivat, että luonnossa liikkuminen ja sen läheisyydessä olemisen on yhteydessä parempaan itsetuntoon ja sosiaalisiin taitoihin sekä vähentää masennuksen riskiä. Luonnollinen ympäristö tarjoaa lapsille mahdollisuuden kokemusten ja oppimisen monipuolistamiseen ja edistää siten heidän kehitystään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös luonnon läheisyyden merkitystä ikääntyvien ihmisten elämänlaatuun. Tulokset osoittivat, että luonnossa liikkuminen ja sen läheisyydessä oleminen edistävät fyysistä aktiivisuutta, joka on tärkeää ikääntyneiden terveydelle ja toimintakyvylle. Lisäksi luonnossa oleskelu auttaa vähentämään yksinäisyyden tunnetta ja lisää sosiaalista kanssakäymistä.

Tutkimuksen tulokset korostavat luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Tutkimuksen tekijät suosittelevatkin kaupunkisuunnittelussa huomioimaan luonnon läheisyyden ja vihreiden alueiden tarjoamisen asuinalueilla. Luonnonläheisen asuinalueen suunnittelu voi edistää paitsi ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, myös kaupunkilaisten tyytyväisyyttä asuinpaikkaansa ja ympäristönsä laatuun.

Tutkimuksessa korostetaan myös yksilön vastuuta luonnosta huolehtimisessa. Luonnonläheinen ympäristö ei synny itsestään, vaan tarvitsee säännöllistä hoitoa ja ylläpitoa. Jokainen meistä voi omalta osaltamme vaikuttaa luonnon säilymiseen ja juuri tämä säilyttää ja parantaa elämänlaatuamme.

Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset osoittavat, että luonnon läheisyydellä ja luonnossa viettämällä ajalla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Tutkimus tarjoaa vahvaa tukea luonnon arvostamiselle ja sen huomioimiselle osana kaupunkiympäristöä ja ihmisen hyvinvointia.


Satunnainen: