Suomi
Turku
Eurooppa
NATO
Pride
USA
Ukraina
Agenda 2030
Rainforest Alliance

Yhteensä: 40836 latausta vuorokaudessa.


2367 artikkelia

2023/05/10

En paljasta vieläkään kuka on injektiopiikki.com -osoitteen kirjoittaja.

Julkaisen kuitenkin Traficom:in päätöksen sellaisenaan muokkaamatta vaatimuksen esittäjää joka alkuperäisessä PDF-tiedostossa.

Verkkotunnus on kuitenkin luovutettu vaatimuksen esittäjälle ilmaiseksi 12.04.2023. Kuvakaappauksestani peitetty vaatimuksen esittäjän nimi, palveluntarjoajani sähköpostiosoite ja verkkotunnuksen injektiopiikki.fi -siirtoavain.

https:// www . injektiopiikki . fi/ osoite ei näytä tällähetkellä olevan käytössä..

PÄÄTÖS 1 (2)
Päätös
Dnro Traficom/5873/08.01.02/2023
10.5.2023
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom • PL 320, 00059 TRAFICOM
p. 029 534 5000 • Y-tunnus 2924753-3 traficom.fi


Päätös verkkotunnusta injektiopiikki.fi koskevien vaatimusten hylkäämisestä
Asia


(POISTETTU) on vaatinut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta verkkotunnuksen injektiopiikki.fi siirtämistä vaatimuksen esittäjän käyttöön.
Vaatimuksen esittäjä on vedonnut siihen, että verkkotunnus muistuttaa vaatijan
tavaramerkkiä tai suojattua nimeä ja se on rekisteröity ilmeisessä hyötymis- tai
vahingoittamistarkoituksessa


Päätös


Traficom hylkää (POISTETTU) vaatimuksen verkkotunnuksen injektiopiikki.fi siirtämisestä vaatimuksen esittäjän käyttöön.


Perustelut
Oikeudelliset perusteet
Liikenne- ja viestintävirasto ratkaisee verkkotunnusten riita-asiat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 169 §:n nojalla.


Jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeudenhaltija pyytää verkkotunnuksen
poistamista, Liikenne- ja viestintävirasto voi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 169 §:n 3 momentin nojalla poistaa laissa asetettujen säännösten vastaisesti merkityn verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön.


Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle.

Lisäksi lain 166 § 2 momentin 2 kohdan
mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.


Suojatulla nimellä ja suojatulla merkillä tarkoitetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdan mukaisesti kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkittyä nimeä ja merkkiä taikka toiminimilaissa (128/1979) tai tavaramerkkilaissa (544/2019) tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimen nimeä.


Asian arviointi
Vaatimuksen esittäjän mukaan tämä on pitänyt kaksi vuotta injektiopiikki.com sivustoa. Vaatimuksen esittäjä on väittänyt, että verkkotunnuksella injektiopiikki.fi avautuvilla verkkosivuilla esiinnytään vaatimuksen esittäjänä ja levitetään valetta. Vaatimuksen esittäjällä ei ole tavaramerkkiä tai liiketoimintaa blogissa.


Asianosaiset Viite
Vaatimuksen esittäjä: Verkkotunnus injektiopiikki.fi (POISTETTU)
Verkkotunnuksen käyttäjä: Juho Saastamoinen


PÄÄTÖS 2 (2)
Päätös
Dnro Traficom/5873/08.01.02/2023
10.5.2023
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom • PL 320, 00059 TRAFICOM
p. 029 534 5000 • Y-tunnus 2924753-3 traficom.fi
Traficom toteaa, että sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa ei ole
säännöksiä verkkosivujen sisältöön liittyvistä kysymyksistä. Traficomilla ei ole toimivaltaa puuttua verkkosivujen sisältöön, eikä Traficom voi määrätä verkkosivuja
poistettavaksi.


Vaatimuksen esittäjän vaatimuksessa ei ole tullut ilmi, että tällä olisi sähköisen
viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa tarkoitettu suojattu nimi tai
merkki. Traficom on 12.4.2023 pyytänyt vaatimuksen esittäjää täydentämään
vaatimustaan, mikäli tällä on laissa tarkoitettu peruste vaatimukselleen. Vaatimuksen esittäjä ei ole vastannut Traficomin täydennyspyyntöön annettuun määräaikaan, 26.4.2023, mennessä.


Traficom toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole käynyt ilmi, että
vaatimuksen esittäjällä olisi verkkotunnusta injektiopiikki.fi vastaava tai muistuttava sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa tarkoitettu
suojattu nimi tai merkki.

Traficom toteaa, että verkkotunnus injektiopiikki.fi ei sen
rekisteröintihetkellä ole vastannut tai muistuttanut vaatimuksen esittäjän suojattua nimeä tai merkkiä, eikä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n
2 momentin mukaisia poistamisen edellytyksiä ei ole.


Lisätietoja
Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimies (POISTETTU),
(POISTETTU)@traficom.fi, p. (POISTETTU)
Sovelletut säännökset
Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 3 §:n 21 kohta, 166 § 2 momentti, 169 § 3 momentti sekä 343 §.
Muutoksenhaku
Tähän Liikenne- ja viestintäviraston päätökseen saa hakea muutosta lain sähköisen viestinnän palveluista 343 §:n mukaisesti markkinaoikeudessa. Valitusosoitus
on päätöksen liitteenä.
Päätöksen täytäntöönpano
Liikenne- ja viestintävirasto panee päätöksen täytäntöön muutoksenhakuajan
päätyttyä, jollei markkinaoikeus toisin määrää.
(POISTETTU)
ylijohtajan sijaisena
(POISTETTU)
lakimies
Liitteet Valitusosoitus


Miten tästä päätöksestä voi valittaa
Minne valitetaan
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Valituksen voi toimittaa postitse,
sähköisesti tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Milloin valituksen on oltava perillä
Valitus on toimitettava valitusajassa. Valitusasiakirjat on toimitettava niin ajoissa, että ne ehtivät perille
markkinaoikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituksen saapuminen ajoissa markkinaoikeuteen on aina valittajan vastuulla.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
 Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta.
Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin
 Jos päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla, se katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä
 Jos päätös on toimitettu tiedoksi sijaistiedoksiantona, katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen
tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä
 Jos päätös on annettu tiedoksi julkaisemalla asiaa koskeva ilmoitus Liikenne- ja viestintäviraston
verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kuukauden kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta.
Miten valitus tehdään
Valitus tulee tehdä kirjallisesti. Valituksessa on ilmoitettava:
 Tuomioistuin tai viranomainen, jolle valitus on osoitettu (markkinaoikeus)
 Valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan
toimittaa
 Päätös, johon haetaan muutosta
 Miltä kohdin muutosta haetaan ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi
 Perusteet, joilla muutosta haetaan.
Valituksen voi laatia itse tai pyytää laatijaksi laillista edustajaa tai asiamiestä. Valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Jos ainoastaan asiamies tai laillinen edustaja on allekirjoittanut
valituksen, siinä on mainittava myös asiamiehen tai laillisen edustajan nimi ja kotikunta.
Vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Sähköisesti
lähetettyä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoittamalla, jos valituksessa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa
on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Viranomainen voi kuitenkin
määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos viranomaisella on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen
laajuutta.
2
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
 Liikenne- ja viestintäviraston päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 Tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 Vaatimusta tukevat muut asiakirjat
 Asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut
oikeudenkäyntiavustaja
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: [email protected]
Markkinaoikeuden perimistä maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Markkinaoikeus antaa
lisätietoja perimistään maksuista.