5271 artikkelia

2024/04/01

Maailma on ennennäkemättömän muutoksen edessä. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen rajallisuus ja ympäristön saastuminen ovat haasteita, jotka vaativat nopeita ja radikaaleja toimia. On selvää, että nykyinen tapamme elää ja kuluttaa ei enää ole kestävällä pohjalla. Tarvitaan uusia toimintatapoja ja ajattelutapoja, jotka takaavat paremman tulevaisuuden sekä meille että tuleville sukupolville.

Kestävä kehitys on ratkaisu näihin haasteisiin. Se tarkoittaa kestävää ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista kehitystä, joka vastaa nykyisten tarpeiden lisäksi myös tulevien sukupolvien tarpeisiin. Kestävä kehitys on yhteiskunnallinen muutos, joka perustuu tasapainoon ihmisten, ympäristön ja talouden välillä.

Suomessa kestävä kehitys on otettu kunnianhimoiseksi tavoitteeksi. Vuonna 2013 julkaistussa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan raportissa todetaan, että Suomessa pyritään kohti kestävän kehityksen toteutumista kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tähän tavoitteeseen päästäkseen on tunnistettu seitsemän päämäärää: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, turvallinen elinympäristö, kestävä talous, oikeudenmukainen ja osallistava yhteiskunta, työ ja toimeentulo, energiariippumattomuus sekä vastuullinen kulutus ja tuotanto.

Epäilemättä tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta kaikenlaisten haasteiden edessä myös uskottava ja välttämätön. Jos emme muuta toimintatapojamme nyt, tulevat sukupolvet joutuvat kohtaamaan yhä pahenevat ympäristöongelmat ja taloudelliset epävarmuustilanteet. Siksi on tärkeää, että kestävä kehitys ohjaa päätöksentekoa ja toimintaa kaikilla tasoilla – kansallisesti, alueellisesti ja yksilöiden tasolla.

Kestävä kehitys ei kuitenkaan ole vain ylhäältä annettu tavoite, vaan se vaatii myös jokaisen ihmisen sitoutumista ja tekoja. Meillä jokaisella on vastuu omasta elämäntavastamme ja ympäristön huomioimisesta. Se voi tarkoittaa esimerkiksi kierrättämistä, energian säästämistä ja vähemmän kuluttamista. Samalla meidän on myös vaadittava ja kannustettava yrityksiä ja päättäjiä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.

Toivoa ei kuitenkaan ole menetetty. Suomessa on jo paljon hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen edistämisestä, kuten uusiutuvan energian käytön lisääminen ja luonnonsuojelualueiden laajentaminen. Meillä on myös mahdollisuus olla edelläkävijöitä uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä, jotka samalla tukevat kestävää kehitystä.

Tässä työssä koulutuksella on merkittävä rooli. Nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä, ja heidän on ymmärrettävä kestävän kehityksen merkitys ja osattava soveltaa sitä omassa elämässään. Myös yritykset ja järjestöt tarvitsevat koulutusta ja tietoa kestävästä kehityksestä, jotta ne voivat toimia vastuullisesti.

Kestävä kehitys ei ole nopea ja helppo prosessi, vaan se vaatii jatkuvaa työtä ja sitoutumista. Mutta se on myös meille lupaus paremmasta. Lupaus siitä, että voimme elää hyvinvoivampaa ja kestävämpää elämää ilman pelkoa tulevaisuuden puolesta. Siksi meidän on tehtävä osuutemme ja otettava vastuuta kestävästä kehityksestä koko elämämme ajan. Ja muistettava, että jokainen pienikin teko on askel kohti parempaa tulevaisuutta.