en

et

fi

ru

sv

~8664 latausta vuorokaudessa

~6338 artikkelia

2024/04/02

Tilivelvollisuus on tärkeä osa menestyvää organisaatiota ja sen arviointiin käytetään erilaisia mittareita. Tilivelvollisuuden tarkoituksena on varmistaa, että organisaatio toimii tehokkaasti ja läpinäkyvästi sekä vastaa toiminnastaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja odotuksiin.

Yksi yleisimmistä tilivelvollisuuden mittareista on taloudellinen tilivelvollisuus. Se tarkoittaa organisaation vastuuta taloudellisesta tuloksestaan ja resurssien käytöstä. Tämä mittari kertoo, kuinka hyvin organisaatio on suoriutunut taloudellisesti ja onko se käyttänyt varojaan tehokkaasti. Taloudellisen tilivelvollisuuden mittarit voivat olla esimerkiksi liikevaihto, voittoprosentti tai budjetin ylittäminen tai alittaminen.

Toinen tärkeä tilivelvollisuuden mittari on sosiaalinen tilivelvollisuus. Se kertoo organisaation vastuusta ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. Tämä mittari tarkastelee esimerkiksi sitä, miten organisaatio toimii työntekijöidensä, asiakkaidensa ja ympäristön hyväksi. Sosiaalisen tilivelvollisuuden mittareita voivat olla esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyyskyselyt, asiakaspalautteet ja ympäristövaikutusten seuranta.

Lisäksi organisaatioita arvioidaan usein myös eettisen tilivelvollisuuden mittareiden perusteella. Tämä kertoo organisaation vastuusta rehellisen ja moraalisesti hyväksyttävän toiminnan edistämisestä. Eettisen tilivelvollisuuden mittareita voivat olla esimerkiksi eettisiä periaatteita käsittelevät koulutukset, vihjepuhelimen käyttö ja eettisiä sertifikaatteja.

Lisäksi organisaatioiden tilivelvollisuutta mitataan usein myös asiakastyytyväisyydellä. Tämä mittari kuvaa sitä, kuinka tyytyväisiä organisaation asiakkaat ovat sen tuotteisiin tai palveluihin. Asiakastyytyväisyyden mittarit voivat olla esimerkiksi asiakasarvioinnit, asiakaspalautteet ja uusien asiakkaiden hankintaan käytetty aika ja rahamäärä.

On tärkeää, että organisaatio seuraa ja arvioi tilivelvollisuuttaan säännöllisesti. Näin se voi tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa ja tehdä tarvittavia korjausliikkeitä. Tilivelvollisuuden mittareiden lisäksi myös avoin ja aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa edistää tilivelvollisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asiakkaiden, työntekijöiden ja ympäröivän yhteisön kuuntelemista ja heidän odotustensa huomioimista.

Kokonaisvaltaisesti hyvä tilivelvollisuus edistää organisaation menestystä ja mainetta. Se kertoo organisaation pyrkimyksestä toimia vastuullisesti ja avoimesti. Tilivelvollisuus luo luottamusta organisaation ja sen sidosryhmien välille ja auttaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Siksi sen seuraaminen ja arviointi on tärkeää osa organisaation menestyvää toimintaa.


Satunnainen: